ALGEMENE VOORWAARDEN

ZOUTE GRAND PRIX®

 

 

Inhoudstafel

 

 

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

De klant, dat bent U, de natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten en producten van ZOUTE GRAND PRIX BV. Uw verkoper is ZOUTE GRAND PRIX BV (met maatschappelijke zetel gelegen te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 125, ondernemingsnummer 0822.347.489).

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de website en op de diensten die via de website worden aangeleverd. Wanneer gesproken wordt over de “website”, dan worden hiermee bedoeld de website www.zoutegrandprix.be en www.rallyededurbuy.be en de websites die deel uitmaken van deze websites.

 

Door gebruik te maken van de website en door het aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" erkent u van deze voorwaarden en bepalingen kennis te hebben genomen en aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen hieronder.

 

 

Artikel 2. De website

 

2.1.        Deze inhoud van de website en de informatie die er verstrekt wordt (ondermeer de foto’s, logo’s, teksten, merken, …), alsmede het onderliggende systeem waarmee deze inhoud en informatie wordt aangeboden, zijn eigendom van ZOUTE GRAND PRIX BV of haar partners.

 

Derhalve gaat u ermee akkoord de website of dit platform, inclusief de inhoud of informatie, niet te gebruiken voor onwettelijke, commerciële of niet-persoonlijke doelstellingen. Zodoende zijn verwijzingen naar de website ter promotie van eigen commerciële activiteiten, behoudens het uitdrukkelijk akkoord van ZOUTE GRAND PRIX BV, verboden.

 

U gaat ermee akkoord om, om het even welke informatie, software, producten of diensten, verkregen van de website of dit platform niet te transformeren, kopiëren, verspreiden, uit te zenden, vertonen, uit te voeren, reproduceren, uit te geven, in licentie te geven, om er afgeleid werk van te maken, deze over te dragen of te verkopen of weder te verkopen.

 

2.2.        De website of gelieerde platformen zijn handelsmerken van ZOUTE GRAND PRIX BV. Ook de merknamen van producten, diensten of bedrijfsnamen die op de website worden genoemd of vertoond, zijn beschermd als intellectuele eigendom van hetzij ZOUTE GRAND PRIX BV, hetzij hun respectievelijke eigenaren of partners van ZOUTE GRAND PRIX BV.

 

2.3.        De inhoud van de website werd met de meeste zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de erop opgenomen informatie geheel foutloos is. U aanvaardt dit, reden waarom u erkent dat er u geen garanties worden gegeven. Derhalve wordt de website aangeboden zoals deze op het scherm te zien is.

 

 

2.4.        ZOUTE GRAND PRIX BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de website of dit platform, de informatie, producten of diensten, op basis van een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet als ZOUTE GRAND PRIX BV is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

 

Artikel 3. Verplichtingen van de klant

 

3.1.        De klant die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

 

3.2.        Om tickets te kunnen aankopen, moet u ouder zijn dan 18 jaar en handelingsbekwaam.

 

3.3.        De Klant verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de e-tickets of producten, juist en volledig zijn. ZOUTE GRAND PRIX BV behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude.

 

3.4.        U bent als enige verantwoordelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een onjuiste hoeveelheid producten of het verkeerd beoordelen van de eigenschappen van de aangeleverde diensten. U dient tevens zelf in te staan voor de werking en de beveiliging van het e-mailprogramma dat U gebruikt. Het risico op verlies van producten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op u, de klant, op het moment van de aflevering van de e-mail bij uw provider. Na aflevering staat U zelf in voor de bewaring van het e-ticket welk u werd toegestuurd.

 

 

Artikel 4. Verkoop van tickets

 

4.1.        De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.

 

4.2.        U kan de producten aankopen op de website, waarbij u de beschreven stappen dient door te lopen, zoals het aanduiden van de gewenste producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. U beschikt over de mogelijkheid uw bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

 

4.3.        De e-tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier en na betaling. Zij worden enkel als e-tickets verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier; er zijn geen andere verzendwijzen.

 

Uw boeking wordt geannuleerd door ZOUTE GRAND PRIX BV indien de e-tickets niet contant betaald worden. De BTW en eventuele taksen (die inbegrepen zijn in de geafficheerde verkoopprijs) zijn steeds ten laste van de Klant.

De tickets worden onder geen beding terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, noch teruggegeven, noch omgeruild. Indien de annulering toch zou aanvaard worden door ZOUTE GRAND PRIX BV, aanvaardt u nu reeds dat hiervoor kosten zullen worden aangerekend. Er is geen mogelijkheid om tickets via de website te bestellen om ze later, op de dag van het evenement, aan de kassa op te halen.

 

4.4.        Indien u de tickets niet ontvangt uiterlijk 4 werkdagen voor het evenement, of (indien u uw bestelling in de 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement plaatst) één werkdag voor aanvang van het evenement waarvoor u tickets aangekocht hebt, dient u contact op te nemen met ZOUTE GRAND PRIX BV via info@zoutegrandprix.be . De oorspronkelijke tickets worden dan ongeldig gemaakt en verschaffen geen toegang meer tot het evenement.

 

Vertragingen bij de verwerking van een bestelling kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen, terugbetalingen of intresten.

 

4.5.        Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier, is het bewijs aan te bieden aan te ingang van het erop vermelde evenement op de dag waarop het ticket geldig is. Mits afgifte van het ticket, verkrijgt de Klant toegang tot het evenement. Er is ook mogelijkheid om in plaats van een afgedrukt e-ticket gebruik te maken van de QR code die U wordt toegestuurd.

 

Indien het e-ticket wordt afgedrukt, moet de afdruk perfect zijn; alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, kan de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke barcode of QR code komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de kassa van het evenement. Het e-ticket kan maar een keer worden gescand op de datum die erop vermeld staat. Indien dezelfde barcode of QR code verschillende keren wordt getoond, zal enkel de eerst gescande kaart tijdens de controle toegang geven tot het evenement. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

ZOUTE GRAND PRIX BV garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site www.zoutegrandprix.be. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden.

 

4.6.        U kan zich bij het bestellen van tickets bij ZOUTE GRAND PRIX BV niet beroepen op een herroepingsrecht. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

 

 

Artikel 5. Betalingen

 

De producten kunnen enkel betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website ter beschikking worden gesteld. De klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan ZOUTE GRAND PRIX BV. Alle aankopen zijn contant betaalbaar.

 

ZOUTE GRAND PRIX BV behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid van ZOUTE GRAND PRIX BV - Verdaging of annulering van een evenement

 

6.1          ZOUTE GRAND PRIX BV garandeert dat de producten recht geven op de diensten welke werden vermeld op de website. Voorstellingen op de website van eerdere edities van het evenement, zijn geen garantie dat ook toekomstige edities op eenzelfde manier zullen verlopen.

 

De aansprakelijkheid van ZOUTE GRAND PRIX BV is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte producten. Voor andere schade (nutteloze verplaatsingen, hotelboekingen, …) kan ZOUTE GRAND PRIX BV nooit aangesproken worden.

 

6.2          In geval van onvoorziene of andere omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van ZOUTE GRAND PRIX BV liggen (bijvoorbeeld weersomstandigheden), kan het nodig of aangewezen zijn om aan het evenement een andere invulling te geven dan oorspronkelijk voorzien. In dat geval streeft ZOUTE GRAND PRIX BV ernaar een alternatief aan te bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dergelijke omstandigheden geven de klant, of de personen waarvoor werd ingeschreven op het evenement, evenwel geen recht op enige terugbetaling.

 

Als onvoorziene of andere omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van ZOUTE GRAND PRIX BV liggen, de organisatie van een evenement onmogelijk of wezenlijk zwaarder maken of als er een reële kans is of blijft bestaan dat het evenement niet zal kunnen plaatsvinden ingevolge overheidsmaatregelen, kan ZOUTE GRAND PRIX BV het evenement bovendien verdagen of annuleren. In geval van verdaging van het evenement naar een latere datum zal  ZOUTE GRAND PRIX BV de nieuwe datum communiceren via de website van het evenement.

 

Als een evenement waarop u inschreef of waarvoor u tickets aankocht, verdaagd of geannuleerd wordt, verkrijgt u het recht op deelname aan het evenement op de nieuwe datum of, in geval van annulering, de editie van het evenement het volgende kalenderjaar. Uw inschrijving en ticket(s) gelden dan voor het evenement op die nieuwe datum of de editie van het volgende kalenderjaar. Indien u, of een persoon waarvoor u inschreef, niet kan deelnemen aan het evenement op de nieuwe datum of de editie van het volgende kalenderjaar, zullen de inschrijving en ticket(s) van de verhinderde perso(o)n(en) gelden voor de eerste daaropvolgende editie van het evenement. Mocht u, of een persoon waarvoor u inschreef, ook aan deze editie van het evenement niet kunnen deelnemen, kan voor de tickets die niet konden worden gebruikt, terugbetaling worden bekomen. De vraag tot terugbetaling dient dan wel te worden overgemaakt aan ZOUTE GRAND PRIX BV binnen de drie maanden na de laatstgenoemde editie.

 

Alle communicatie omtrent een eventuele wijziging van het programma zal via de website medegedeeld worden. ZOUTE GRAND PRIX BV is er niet toe gehouden dit te melden via andere communicatiemiddelen.

 

 

Artikel 7. Verkoop kledij ZGP

 

In de mate de e-shop op de website ook kledij van het merk “River Woods” online te koop aanbiedt, gaan deze aanbiedingen uit van BVBA IDEA MOVERS, Noorwegenstraat 17 te 9940 Evergem. Hierbij gelden dan de voorwaarden die u terugvindt op volgende links:

 

http://shop.riverwoods.net/customer-service/

http://shop.riverwoods.net/payment/

http://shop.riverwoods.net/delivery/

http://shop.riverwoods.net/faq/

http://shop.riverwoods.net/user_policy/

 

 

Artikel 8. Aanbieden hotels en logies

 

ZOUTE GRAND PRIX BV voorziet op haar internetsite een link naar een externe websites die logies en hotels aanbieden. ZOUTE GRAND PRIX BV is geenszins verantwoordelijk voor de aldaar opgenomen informatie en kan onder geen beding als een logiesverstrekkende onderneming worden aanzien. Alle informatie die op deze externe sites opgenomen is, valt buiten de verantwoordelijkheid van ZOUTE GRAND PRIX BV.

 

 

Artikel 9. Persoonlijke levenssfeer

 

Via de website worden persoonsgegevens verzameld, dit met oog op de goede uitvoering van het verkoopcontract. Zij kunnen eveneens worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van ZOUTE GRAND PRIX BV te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Deze laatste kunnen eveneens worden gebruikt door ZOUTE GRAND PRIX BV en haar filialen, alsook worden doorgegeven aan derden (zoals ondermeer mediagroep, organisator, promotor, "venue",...) die contractueel verbonden zijn met ZOUTE GRAND PRIX BV voor marketingdoeleinden.

 

Elke Klant die zijn identiteit kan bewijzen heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden niet toe te laten door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek naar het e-mailadres info@zoutegrandprix.be , ofwel per post naar de maatschappelijke zetel van ZOUTE GRAND PRIX BV, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Hij heeft eveneens het recht om het verzenden van reclame per elektronische post niet toe te laten door middel van een schriftelijk verzoek, overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, en overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot reglementering van het verzenden van reclame per elektronische post.

 

 

Artikel 10. Diverse bepalingen

 

10.1.      In het onmogelijke geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig zouden worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat zoveel als mogelijk aan de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen zou worden voldaan.

 

10.2.      De relatie tussen U en ZOUTE GRAND PRIX BV is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brugge bevoegd.

 

Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax, sms…) als bewijsmiddel. 

 

 

 

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten

 

Artikel 1: Toepassingsgebied


Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

 

 

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

 

2.1.        De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:


1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:

a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperiodes, met de data en het aantal nachten;

b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld

c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;

d) de verstrekte maaltijden;

e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;

f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;

g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;

h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;

 

2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;

3° de betalingsmodaliteiten;

4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;

5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;

6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

 

 

 1. De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

 

 1. De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst. Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

 

 

Artikel 3: Informatie door de reiziger


3.1.        De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2          Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: De pakketreisovereenkomst

 

4.1.        Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.

 

Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

 

4.2.        De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;

2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;

3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;

4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;

5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;

6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;

7° informatie over de interne klachtenbehandeling;

8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;

9° informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

 

 

4.3.        Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

1° de nodige ontvangstbewijzen

2° de vouchers en vervoerbewijzen

3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

 

 

Artikel 5: De prijs

 

5.1.        Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.

 

Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

1° de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of

2° de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of

3° de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.

 

Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

 

5.2.        Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

 

5.3.        Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

 

5.4.        In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

 

 

Artikel 6: Betaling van de reissom

 

6.1.        Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom.

 

6.2.        Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

 

6.3.        Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

 

 

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

 

7.1.        Gezien de specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de rally’s (piloot, copiloot en de wagen) aanvaardt de reiziger dat de pakketreis niet overdraagbaar is. 

 

 

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

 

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

 

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

 

9.1.        De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en

2° het om een onbeduidende verandering gaat, en

3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

 

9.2.        Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8% te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;

2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;

3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;

4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en

5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

 

9.3.        Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

 

9.4.        Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

9.5.        Gezien de specifieke vereisten voor de organisatie van de rally behoudt de organisator zich het recht voor om alle wijzigingen die betrekking hebben op de rally en de daaruit voortkomende wijzigingen zonder akkoord van de reiziger door te voeren.

 

 

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

 

10.1.      De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:

 

a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;

b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;

c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren.

 

In dat geval betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

10.2       Als onvoorziene of andere omstandigheden die redelijkerwijze buiten de macht van ZOUTE GRAND PRIX BV liggen, de organisatie van de pakketreis of een onderdeel ervan onmogelijk of wezenlijk zwaarder maken of als er een reële kans is of blijft bestaan dat het evenement niet zal kunnen plaatsvinden ingevolge overheidsmaatregelen (zoals omwille van de COVID19-pandemie), kan ZOUTE GRAND PRIX BV de pakketreis eveneens opzeggen of annuleren. In dat geval zal  ZOUTE GRAND PRIX BV gerechtigd zijn aan reiziger of de persoon die de pakketreis heeft geboekt een tegoedbon ter waarde van het voor de pakketreis betaalde bedrag te verstrekken in plaats van een terugbetaling. Deze tegoedbon zal de volledige waarde van het reeds door de reisorganisator ontvangen bedrag vertegenwoordigen en geldig zijn voor een duur van twee jaar. Er zullen voor het afleveren van deze tegoedbon geen kosten worden aangerekend. De reiziger c.q. persoon die de pakketreis heeft geboekt zal de tegoedbon niet kunnen weigeren. Als de tegoedbon evenwel niet kon worden besteed binnen en termijn van één jaar na de uitreiking ervan, zal de reiziger op zijn vraag terugbetaling kunnen bekomen van alle bedragen die hij voor de geannuleerde pakketreis heeft betaald, zonder dat de reisorganisator enige bijkomende schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

 

 

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

 

11.1.      De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.


In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 

Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

 

11.2.      De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

 

11.3.      De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

 

11.4.      In geval van annulering van deelname door de reiziger zullen de volgende regels van toepassing zijn voor :

*RALLYE DE DURBUY® :

 • Bij annulering van uw deelname vóór 31.12.2019 wordt 75% van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van uw deelname vóór 31.01.2020 wordt 50% van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van uw deelname vóór 29.02.2020 wordt 25% van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van uw deelname na 29.02.2020 is er geen teruggave meer mogelijk.

 

*ZOUTE GRAND PRIX®

 • Bij annulering van uw deelname vóór 31.05.2020 wordt 75% van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van uw deelname vóór 31.06.2020 wordt 50% van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van uw deelname vóór 31.07.2020 wordt 25% van het bedrag teruggestort.
 • Bij annulering van uw inschrijving na 31.07.2020 is er geen teruggave meer mogelijk.

 

Verder zal geen enkel bedrag worden terugbetaald in geval van annulering van de rally omwille van omstandigheden buiten de wil van de organisator.

 

Ook in geval van uitsluiting van de deelnemer of van zijn assistentievoertuig om redenen voorzien in het reglement, heeft de reiziger geen recht op terugvordering van zijn bijdrage.

 

 

Artikel 12: Non-conformiteit tijdens de reis

 

12.1.      De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

 

12.2.      Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

1° onmogelijk is, of

2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.

 

Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

 

12.3.      Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non-conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

 

12.4.      Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

 

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.

 

De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

 

12.5.      Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

 

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

 

12.6.      Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7.      De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

 

12.8.      De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelde en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

 

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

 

14.1.      De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

 

 

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

 

15.1.      De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

 

15.2.      De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

 

15.3.      De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

1° de reiziger;

2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of

3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

 

 

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

 

16.1.      De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;

2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

 

16.2.      Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

 

 

Artikel 17: Klachtenregeling

 

17.1.      Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

 

17.2.      Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

 

17.3.      Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

 

 

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

 

18.1.      Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

 

18.2.      Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

 

18.3.      Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.

 

18.4.      Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

 

18.5.      Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

 

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

 

19.1.      Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

 

19.2.      De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

 

 

19.3.      De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan € 1.250 bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf € 1.251 werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

 

19.4.      Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5.      Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

 

Telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12u);

Fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

 

 

Standaardinformatieformulier

 

De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. ZOUTE GRAND PRIX BV is ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis.

 

ZOUTE GRAND PRIX BV beschikt ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatriëren ingeval zij insolvent wordt.


Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

 • Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis ontvangen.
 • De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgenomen, berust altijd bij ten minste één professioneel.
 • De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens inzake een contactpunt via welk hij contact kan opnemen met de organisator of de reisagent.
 • De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen

 

 • De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan twintig dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 % van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer de relevante kosten zouden afnemen.
 • Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de professioneel die voor de pakketreis verantwoordelijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.
 • De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een opzegvergoeding vóór het begin van de pakketreis opzeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pakketreis.
 • Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding.
 • Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen.
 • In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.
 • De organisator is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen.
 • Indien de organisator of de doorverkoper insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of, indien van toepassing, de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. ZOUTE GRAND PRIX heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij AMLIN INSURANCE SE. Wanneer diensten door de insolventie van ZOUTE GRAND PRIX niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact opnemen:


AMLIN INSURANCE SE
Koning Albert II-laan 37
B - 1030 Brussel
+32 (0)2 894 70 00

insolvency.claims.be@msamlin.com

 

Richtlijn (EU) 2015/2302, als omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2017112104&table_name=wet

 

 

 

Artikel 1. Algemeen

 

De bezoeker, dat bent u, de natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de diensten en producten van ZOUTE GRAND PRIX BV . Uw verkoper is ZOUTE GRAND PRIX BV (met zetel gelegen te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 125, ondernemingsnummer 0822.347.489).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website en op de diensten die via de website worden aangeleverd. Wanneer gesproken wordt over de “website”, dan worden hiermee bedoeld de website www.zoutegrandprix.be en www.rallyededurbuy.be en de websites die verbonden zijn met deze websites.

 

Door gebruik te maken van de website en door het aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden" erkent u van deze voorwaarden en bepalingen kennis te hebben genomen en aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen hieronder.

 

Artikel 2. De website

 

2.1.        Deze inhoud van de website en de informatie die er verstrekt wordt (ondermeer de foto’s,logo’s, teksten, merken, …), alsmede het onderliggende systeem waarmee deze inhoud en informatie wordt aangeboden, zijn eigendom van ZOUTE GRAND PRIX BV of haar partners of haar sponsors.

 

Derhalve gaat u ermee akkoord de website of dit platform, inclusief de inhoud of informatie, niet te gebruiken voor onwettelijke, commerciële of niet-persoonlijke doelstellingen. Zodoende zijn verwijzingen naar de website ter promotie van eigen commerciële activiteiten, behoudens het uitdrukkelijk akkoord van ZOUTE GRAND PRIX BV , verboden.

 

U gaat ermee akkoord om om het even welke informatie, software, producten of diensten, verkregen van de website of dit platform niet te transformeren, kopiëren, verspreiden, uit te zenden, vertonen, uit te voeren, reproduceren, uit te geven, in licentie te geven, om er afgeleid werk van te maken, deze over te dragen of te verkopen of weder te verkopen.

 

2.2.        De website of gelieerde platformen zijn handelsmerken van ZOUTE GRAND PRIX BV . Ook de merknamen van producten, diensten of bedrijfsnamen die op de website worden genoemd of vertoond, zijn beschermd als intellectuele eigendom van hetzij ZOUTE GRAND PRIX BV, hetzij hun respectievelijke eigenaren, partners of sponsors van ZOUTE GRAND PRIX BV .

 

 

2.3.        De inhoud van de website werd met de meeste zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Wij kunnen evenwel niet garanderen dat de erop opgenomen informatie geheel foutloos is. U aanvaardt dit, reden waarom u erkent dat er u geen garanties worden gegeven. Derhalve wordt de website aangeboden zoals deze op het scherm te zien is.

 

2.4.        ZOUTE GRAND PRIX BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de website of dit platform, de
informatie, producten of diensten, op basis van een contract, onrechtmatige daad,
risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet als ZOUTE GRAND PRIX BV is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

 

4.INFORMATIE OVER PRIVACY

 

1. Uw privacy is belangrijk

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we u uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen We hebben het over u als (toekomstige) klant van ons bedrijf, als deelnemer aan onze events, een andere betrokkene of een persoon bij een organisatie die met ons in contact staat.

 

1.1 Vooraf

We raden je aan om dit document goed te lezen zodat je weet waarom en waarvoor we jouw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vind je jouw rechten en hoe je deze kan uitoefenen. We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website: https://www.zoutegrandprix.be

 

1.2 Wie zijn we?

ZOUTE GRAND PRIX BV is actief in België en gelegen in de Natiënlaan 125 te 8300 Knokke-Heist en is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1.3 Hoe kan u ons bereiken?

Als u vragen hebt over uw privacy of u wil uw privacy-instellingen aanpassen of uw recht uitoefenen dan kan u ons bereiken op de volgende manieren:

•             Het adres Natiënlaan, 125 te 8300 Knokke-Heist

•             Via mail op het e-mailadres info@zoutegrandprix.be

 

1.4 De leidende toezichthoudende autoriteit van ZOUTE GRAND PRIX BV

Voor ZOUTE GRAND PRIX BV is de Belgische toezichthoudende autoriteit de leidende autoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

 

 

2. Uw recht op privacy

 

U hebt heel wat rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer ZOUTE GRAND PRIX BV uw toestemming vraagt dan kan u die toestemming altijd intrekken.

 

2.1         U mag uw persoonsgegevens inzien

U hebt het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt. U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen. De gevraagde informatie bezorgen we u schriftelijk of elektronisch binnen een redelijke termijn.

 

2.2         U kan uw gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die we van u verwerken niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

 

2.3         Recht op het wissen

Als u denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kunt u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen. Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door ZOUTE GRAND PRIX BV geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

 

2.4         Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is of indien u niet akkoord bent dat we de gegevens verwerken onder ons gerechtvaardigd belang (zie artikel 3.3). Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

 

2.5         Recht om bezwaar in te dienen

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, de belangen van een derde behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

2.6         Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kan ons vragen om te vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

 

 

2.7         Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan daar ook klacht neerleggen. De contactgegevens vindt u terug in punt 1.4 voormeld.

 

2.8         Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten op de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag:

 • via een brief op het adres Natiënlaan, 125 te 8300 Knokke-Heist
 • per e-mail op het e-mailadres info@zoutegrandprix.be

 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we uw aanvraag correct uitoefenen. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld dient te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy. Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

 

 

3. Waarom willen we uw persoonsgegevens verwerken?

 

3.1         ZOUTE GRAND PRIX BV moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

•             fiscaal en handelsrecht

•             uw identiteit verifiëren tijdens onze events.

•             de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.

 

3.2         ZOUTE GRAND PRIX BV moet zijn contract met u kunnen uitvoeren

De organisaties van de events vraagt specifieke controles op de geldigheid van de ingeschreven voertuigen en de piloten. Daarnaast zijn wij verplicht om de persoonsgegevens te verwerken om de kwaliteit van de rally’s te garanderen. Zonder deze specifieke contractuele verplichtingen is ZOUTE GRAND PRIX BV niet in staat om de events te organiseren. In dit verband verwijzen we eveneens naar de Algemene Voorwaarden en Reglement van ZOUTE GRAND PRIX BV.

 

 

3.3         ZOUTE GRAND PRIX BV heeft uw toestemming om met u te communiceren

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van ZOUTE GRAND PRIX BV. Mocht u toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan u bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

ZOUTE GRAND PRIX BV heeft uw toestemming bekomen om met u te communiceren via onze elektronische nieuwsbrieven. Dit akkoord heeft u gegeven door op onze website het daartoe bestemde vakje aan te vinken. Mocht u toch onze commerciële communicaties niet langer wensen te ontvangen dan kan u uw toestemming altijd intrekken.

 

3.4         ZOUTE GRAND PRIX BV moet als bedrijf kunnen functioneren

Wij hebben als commercieel bedrijf een aantal gerechtvaardigde belangen die de basis zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens. Daarbij letten we op dat er een goed evenwicht bestaat tussen uw recht op privacy en de gerechtvaardigde belangen van ZOUTE GRAND PRIX BV. Mocht u toch nog bezwaren hebben tegen de verwerkingen onder deze basisgrond dan kan u bezwaar indienen tegen deze verwerkingen.

Een vlotte organisatie van de persaccreditaties valt onder ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Hieronder valt onder andere het versturen van de uitnodigingen naar de journalisten (zowel elektronisch als per post), telefonische contacten onderhouden, toegangscontrole op de persconferentie en de verschillende events.

 

3.5         ZOUTE GRAND PRIX BV verkoopt jouw persoonsgegevens niet

Wij verkopen, huren of geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor hun eigen gebruik.

 

 

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van u en waarom?

 

We verwerken uw persoonsgegevens die u graag met ons deelt onder andere door uw vragen die u stelt via ons contactformulier op de website, uw inschrijving op onze nieuwsbrief, het overhandigen van uw business kaartje, events, contacten met onze vertegenwoordigers op andere ogenblikken.

 

4.1.        Van onze piloten

Om u te identificeren, verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Om de mogelijkheid te hebben de nodige controles uit te voeren of het voertuig en/of de (co)-piloot aan de events mogen deelnemen, de kwaliteit van de rally te bewaken : Federatie Rally Pass, Nummer Rally Pass, Auto Federatie Identificatiefiche, Autonummer Identificatiefiche, Auto Chassisnummer, Auto nummerplaat.

Om u te contacteren gebruiken we telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres.

 

4.2.        Van de genodigden van onze partners en sponsors

Om u te identificeren en om mee te communiceren, verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, aanspreking, GSM nummer, taal, e-mailadres.

 

4.3.        Van de individuele personen

Ook individuele personen zijn in de mogelijkheid om onze events te bezoeken. Om u te identificeren en om mee te communiceren, verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, aanspreking, GSM nummer, taal, e-mailadres.

 

4.4.        Van de journalisten

We zijn heel tevreden dat de pers met plezier verslag wenst uit te brengen van onze events. Om de organisatie van de persaccreditaties in goede banen te leiden verwerken we de volgende informatie van u als journalist : aanspreking, naam, voornaam, land, telefoon- en gsm-nummer, e-mailadres en geboortedatum.

 

4.5.        Van onze zakelijke relaties

Onze zakelijke relaties zijn onze klanten, sponsors, partners, prospecten en leveranciers. ZOUTE GRAND PRIX BV verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zaken worden gedaan. Doel voor deze verwerking is het verstrekken van informatie over onze events, ons aanbod en om zakelijke relaties te onderhouden. Om u te contacteren en te identificeren, voor ons klanten- en leveranciers beheer verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, GSM nummer, taal, e-mailadres, functie, BTW nummer en financiële gegevens.

 

 

5. Over delen en bewaren van uw persoonsgegevens

 

5.1.        Wie kan uw persoonsgegevens verwerken

Alleen personen die van ons daartoe de toestemming hebben voor gekregen en enkel als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren. Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. ZOUTE GRAND PRIX BV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

 

5.2.        We bewaren jouw gegevens niet oneindig

ZOUTE GRAND PRIX BV gebruikt uw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd. Het uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Om de events kwalitatief te organiseren is een minimum aantal deelnemers vereist. Om een zo breed mogelijk aantal potentiële kandidaten te bereiken bewaren wij uw persoonsgegevens tot 10 jaar na uw laatste deelneming. De persoonsgegevens van onze zakelijke relaties bewaren we initieel 10 jaar. Mocht er in deze periode een contact geweest zijn tussen de contactpersonen van onze klanten, leveranciers, prospecten en ZOUTE GRAND PRIX bv dan gaat vanaf dit contact opnieuw een periode van 10 jaar in.

 

1 januari 2020