Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen van tickets voor de Evenementen georganiseerd door ZOUTE EVENTS in het kader van ZOUTE GRAND PRIX. Alle producten gezamenlijk worden hierna aangeduid als “Producten”.

In de mate de e-shop ook kledij van het merk “River Woods” online te koop aanbiedt, gaan deze aanbiedingen uit van BVBA IDEA MOVERS, Noorwegenstraat 17 te 9940 Evergem. Hierbij gelden dan de voorwaarden die u terugvindt op volgende links:

http://shop.riverwoods.net/customer-service/
http://shop.riverwoods.net/payment/
http://shop.riverwoods.net/delivery/
http://shop.riverwoods.net/faq/
http://shop.riverwoods.net/user_policy/

1. Website

“Website” slaat op de website www.zoutegrandprix.be en de websites die deel uitmaken van deze website.

2. Zoute Events BVBA

ZOUTE EVENTS BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Molenwiek 7 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0822.347.489. U kunt ZOUTE EVENTS bereiken op info@zoute-events.be.

3. Klant

“Klant” is elke persoon of onderneming die voor niet-beroepsmatige doeleinden Producten aankoopt via de website. Door het koopproces te doorlopen en de bestelling te plaatsen bevestigt de klant dat hij of zij over de nodige bekwaamheid beschikt om deze overeenkomst aan te gaan, of minstens over de toelating beschikt van zijn of haar voogd.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

4. Productinformatie

ZOUTE EVENTS stelt op haar website alle nodige informatie ter beschikking betreffende de producten, zoals de op het moment van aankoop geldende prijzen, programmatie informatie bij de aankoop van de tickets, en de geldigheidsduur en andere gebruiksvoorwaarden die verbonden zijn aan de producten. De prijzen die worden vermeld omvatten alle kosten verbonden aan de aankoop, levering en het gebruik van de Producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de website.

5. Verkoopproces

De klant kan de producten aankopen op de website en dient de daar beschreven stappen te doorlopen, zoals het aanduiden van de gewenste producten en de gewenste hoeveelheid, het doorlopen van de betaalprocedure en het invullen van de persoonlijke gegevens nodig voor onder meer ontvangst van de producten en de eventuele elektronische aflevering van de producten. Elke stap in het verkoopproces wordt op de website uitgelegd. De klant beschikt over de mogelijkheid zijn bestelling na te kijken en te corrigeren alvorens tot betaling over te gaan.

De klant zal tijdens de aankoop de mogelijkheid hebben kennis te nemen van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en van de privacyverklaring. De aankoop van Producten houdt aanvaarding in van deze voorwaarden en van de privacyverklaring.

6. Betaling

De producten kunnen betaald worden door middel van de online betaalmethoden die op de website ter beschikking worden gesteld. De klant dient zelf in te staan voor de kosten die zijn financiële instelling aanrekent voor het overmaken van het bedrag van de aankoop aan ZOUTE EVENTS. Alle aankopen zijn contant betaalbaar.

ZOUTE EVENTS behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren of te annuleren bij aanwijzingen van fraude.

7. Levering

De levering van producten gebeurt zoals aangegeven op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde gegevens evenals het geldig karakter van het opgegeven e-mailadres. Hij dient tevens zelf in te staan voor de werking en beveiliging van het e-mailprogramma dat hij gebruikt. Het risico op verlies van producten die langs elektronische weg worden verzonden gaat over op de klant op het moment van de aflevering van de e-mail bij de provider van de klant.

Aan de klant wordt steeds een aankoopbewijs per e-mail toegestuurd met een samenvatting van de belangrijkste gegevens van de aankoop. De klant dient zelf in te staan voor de bewaring van deze e-mail. Indien hij deze e-mail niet ontvangt dient hij contact op te nemen met ZOUTE EVENTS.

8. Herroepingsrecht

De consument heeft steeds de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, dit voor zover het Evenement waarop de tickets betrekking hebben nog niet plaatsgevonden heeft.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Terugbetalingen door ZOUTE EVENTS gebeuren op dezelfde manier als waarmee betaald werd door de Klant.

9. Aansprakelijkheid

ZOUTE EVENTS garandeert dat de producten recht geven op de diensten welke werden vermeld op de website. Wegens onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld weersomstandigheden, kan het evenwel nodig zijn om aan het Evenement een andere invulling te geven dan oorspronkelijk voorzien; dit geeft de klant evenwel geen recht op enige terugbetaling. Mocht wegens onvoorziene omstandigheden het Evenement verdaagd moeten worden, zal het ticket door de klant aangekocht, recht geven op deelname aan dit uitgestelde Evenement; tickets worden niet terugbetaald.

Slechts in geval van technische storingen op de website die er toe leiden dat de klant de aangekochte producten niet ontvangt zal ZOUTE EVENTS overgaan tot terugbetaling van de producten binnen een termijn van maximaal 30 dagen.

De aansprakelijkheid van ZOUTE EVENTS is in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte producten.

De klant is zelf verantwoordelijk voor vergissingen in het aankoopproces, zoals het opgeven van een verkeerd e-mailadres, het aanduiden van een onjuiste hoeveelheid producten of eigenschapen van producten. De klant is eveneens aansprakelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de producten zoals verlies of het toelaten dat andere personen zonder toestemming van de klant gebruik maken van de producten, of voor elk onwettig gebruik van de producten.

Indien het besteld product niet langer beschikbaar is, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk verwittigd. De betaalde prijs wordt alsdan binnen de zeven terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant betaald heeft.

10. Persoonsgegevens

Voor het verwerken en uitvoeren van de aankoop heeft ZOUTE EVENTS een aantal persoonlijke gegevens nodig.

De gegevens die bij een aankoop worden verzameld, worden verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van ZOUTE EVENTS die de klant op de website kan vinden en die integraal deel uitmaken van elke overeenkomst met de klant. De klant wordt geacht deze privacyverklaring te kennen en deze te accepteren.

ZOUTE EVENTS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen tijdens de aankoop en kan indien zij dat opportuun acht de verwerking van deze persoonsgegevens uitbesteden aan een verwerker.

11. Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

ZOUTE EVENTS behoudt zich het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment, zonder verwittiging, te wijzigen, onder meer om deze aan te passen aan een gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten.

De klant kan de van toepassing zijnde algemene verkoopsvoorwaarden bij elke aankoop terugvinden op de website.

12. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De relatie met de klant wordt beheerst door het Belgisch recht alwaar exclusief de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Gent, afdeling Brugge, bevoegd zijn om te oordelen over eventuele geschillen.